LOCATIONSIAM

ที่ดินเปล่า 3 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ซอยเรืองอร่าม อมตะนคร ถนนบ้านเก่า 5 ชลบุรี

ที่ดินเปล่า 3 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ซอยเรืองอร่าม อมตะนคร ถนนบ้านเก่า 5 ชลบุรี กว้าง 78 เมตร ลึก 98 เมตร ขาย: 61,840,000.- 40,000 บาท/ตารางวา

ที่ดินเปล่าแปลงมุม 3 ไร่ 0 งาน 90 ตารางวา ซอยเรืองอร่าม อมตะนคร ถนนบ้านเก่า 5 ชลบุรี

[28 สิงหาคม 2020] ที่ดินเปล่าแปลงมุม 3 ไร่ 0 งาน 90 ตารางวา ซอยเรืองอร่าม อมตะนคร ถนนบ้านเก่า 5 ชลบุรี ขาย: 51,600,000.- 40,000 บาท/ตารางวา

Compare listings

Compare